HET BABYHUIS

WERKT AAN EEN VEILIGE TOEKOMST VOOR MOEDER EN KIND
Stichting het Babyhuis is een initiatief dat sinds eind 2013 in een mooi pand aan de Brouwersdijk 211 in Dordrecht opvang biedt aan baby’s, voor wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen; daarnaast biedt het woonruimte en begeleiding aan hoogzwangere en pas bevallen vrouwen. Voor die doelgroep zijn moeder-kind-units beschikbaar en plaatsen waar een moeder en haar baby intensieve 24-uurs zorg krijgen.
Vanaf die tijd heeft het Babyhuis een enorme groei gemaakt en is gereed om het concept overdraagbaar te maken. We krijgen vele aanvragen uit het gehele land, dus willen we graag meerdere moeders en kinderen opvangen.
Op dit moment heeft de Stichting locaties in Dordrecht en Regio Rotterdam Rijnmond en Leiden.

LIEFDE & VEILIGHEID

Stichting het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilige leefomgeving.

In het Babyhuis staan liefde, veiligheid en warmte centraal. Moeders vinden hier de rust om aan het moederschap te wennen. Daarnaast volgen zij het intensieve hulpverleningsprogramma, met als doel: het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind, het aanleren van (opvoed)vaardigheden, structuur aanbrengen in eigen leven en dat van het kind, begeleiding naar zelfredzaamheid, het creëren van een solide financiële situatie en het organiseren van huisvesting en een goede dagbesteding.

In het Babyhuis werkt het kernteam (gedragsdeskundige, kraamverzorgende en sociotherapeuten) en het team vrijwilligers. Er is 24 uur per dag opvang en begeleiding.

Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden. Maar waarbij de verwachting is, dat zij dit wel op relatief termijn zelfstandig kan. Het Babyhuis kijkt specifiek naar wat de moeder nodig heeft en past voor iedere moeder en kind persoonlijke begeleiding op maat aan.

Stichting het Babyhuis wil moeders op een laagdrempelige en respectvolle wijze de gelegenheid bieden om – in een vrijwillig of gedwongen kader – de nodige vaardigheden op te doen, zodat zij na verloop van tijd in staat zijn hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden.

CONTACT

Contact opnemen met het Babyhuis kan per e-mail. Uw privacy is daarbij gewaarborgd. De aanmeldcoördinator neemt dan z.s.m. contact met u op.
Zonder uw toestemming zullen wij nooit contact opnemen met derden.

Per aanmeldingsformulier
Doorverwijzers of (aanstaande) moeders benaderen het Babyhuis door het direct invullen van een aanmeldingsformulier. Indien nodig wordt er contact opgenomen over de hulpvraag en vervolgens wordt het proces van de intake in gang gezet. Er dient altijd het aanmeldingsformulier met alle benodigde informatie over de moeder ingevuld te worden via deze site.

Telefonisch
Het Babyhuis kan natuurlijk ook telefonisch worden benaderd met een hulpvraag. Dit kan door een ouder zelf zijn of door een verwijzende instantie. Bij telefonisch contact wordt altijd doorverwezen naar de aanmeldcoördinator.

INTAKE HET BABYHUIS

Na ontvangst van het aanmeldformulier zal het Babyhuis indien nodig meer (diagnostische) achtergrond informatie nodig hebben om te beoordelen of een plaatsing in het Babyhuis passend is. Hiervoor zal de moeder eerst toestemming moeten verlenen d.m.v. een toestemmingsformulier.

Voor plaatsing wordt primair bezien of met de plaatsing het perspectief van de hereniging van ouder(s) en kind kan worden bereikt. Indien de inhoudelijke situatie passend is voor het Babyhuis passend is zal er een intake gesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek krijgt moeder een rondleiding en wordt er o.a. gesproken over de motivatie van moeder om het traject van het Babyhuis te willen volgen. Zij zal bereid moeten zijn maximaal bij te dragen aan de daadwerkelijke verzorging en opvoeding van hun kind en open te staan voor behandeling en begeleiding.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie, motivatie van moeder en de financiering van de plaatsing, bepaalt het team of er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot plaatsing in het Babyhuis.

Na plaatsing krijgt de moeder een maatwerk trajectplan, waarin we samen met moeder doelen opstellen. Dit trajectplan wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij moet u denken aan: therapie op de hechtingsrelatie tussen moeder en kind, opvoedvaardigheden, samen zoeken naar geschikte woonruimte, de eventuele aanvraag van een uitkering, huishoudelijke vaardigheden, het creëren van een dagstructuur en dagbesteding, een verantwoorde levensstijl, budgetbeheer etc.


AFSLUITEN PLAATSING

In overleg met moeder en de gedragswetenschapper, en evt. doorverwijzers, wordt bepaald of en wanneer de plaatsing beëindigd wordt. Het Babyhuis organiseert waar nodig nazorg aan de moeder en haar baby.

VIB METHODE

In het Babyhuis wordt de VIB methode ingezet om ouder en kind dichter bij elkaar te brengen. VIB staat voor Video Interactie Begeleiding; een methode die wordt gebruikt bij opvoedingsondersteuning. De basiscommunicatie tussen moeder en het kind wordt middels video opname geanalyseerd. Het doel is het verbeteren van de communicatie tussen moeder en kind en het bijdragen aan de sensitieve houding van de moeder. Kinderen die in het Babyhuis geplaatst zijn hebben veelal een moeilijk start gehad. Hierdoor kan er een hechtingsproblematiek zijn ontstaan. Deze baby’s zenden vaak subtiele signalen uit om hun wensen te uiten. Soms vragen ze op een bepaalde manier aandacht die de ouder niet begrijpt. Door de contacten op te nemen, worden de signalen van de baby’s vaak wel duidelijk. De medewerkster primaire zorg draagt zorg voor deze VIB methode en biedt, samen met de gedragswetenschapper, ondersteuning aan moeder. Alles in het huis is gericht op een veilige hechting.

Liefde, vertrouwen, respect en geborgenheid zijn belangrijke basisbehoeften voor een baby die veiligheid geven. Als een kindje zich veilig voelt, durft het zich te ontwikkelen, krijgt het zelfvertrouwen en voelt het zich welkom. Met het Babyhuis willen we die warme deken zijn, voor moeders en voor kinderen.SAMENWERKINGSPARTNERS

Het Babyhuis kan niet zonder de steun van haar samenwerkingspartners welke in professioneel opzicht een signaalfunctie hebben naar hun cliënten en deze door kunnen verwijzen voor een plaatsing van hun baby in het Babyhuis.anbi

ANBI STATUS

Om het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk te maken aan het Babyhuis te doneren hebben wij de ANBI-status.BELEIDSPLAN

Beleidsplan 2021 Stichting het Babyhuis.

beleidsplan2021JAARREKENING

Jaarrekening 2020 Stichting het Babyhuis.

pdf-icon

babyhuis-eetkamer
quote-babyhuis
Ik heb een betaalde baan en mijn werk in het Babyhuis. Het laatste geeft me zoveel meer voldoening. Ik ga er blij naar toe en kom blij thuis omdat ik daadwerkelijk wat bijdraag.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.