ANBI STATUS

STICHTING HET BABYHUIS
Stichting het Babyhuis, Stichting het Babyhuis Dordrecht, Stichting het Babyhuis Rijnmond en Stichting het Babyhuis Leiden hebben een ANBI status. Dit brengt met zich mee dat een gift aan deze stichtingen aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

CONTACTGEGEVENS

Stichting het Babyhuis (algemene informatie)
Brouwersdijk 211
3314 GL Dordrecht
078 – 64 58 945
info@het-babyhuis.nl

RSIN nummer 851597014

Stichting het Babyhuis Dordrecht
KvK 85075825
Fiscale nummer: 863499417
NL74 RABO 0150 5241 96

Stichting het Babyhuis Leiden
KvK 85075833
Fiscale nummer: 863499429
NL13 RABO 0332 6875 11

Stichting het Babyhuis Rijnmond
KvK 85075841
Fiscale nummer: 863499430
NL18 RABO 0330 0870 45

Voor bestuursaangelegenheden kan contact opgenomen worden met Barbara Muller
06 – 41 46 04 57
info@barbaramuller.com

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Barbara Muller – voorzitter
Martin Witt – penningmeester
Joanneke van Benthem – bestuurslid
Michel T Schroots – secretaris

Na de splitsing van de Stichting het Babyhuis, is statutair opgenomen dat de bestuursleden van nieuwe stichtingen, zijnde Stichting het Babyhuis Dordrecht, Stichting het Babyhuis Rijnmond en Stichting het Babyhuis Leiden, altijd gelijk dienen te zijn aan het bestuur van Stichting het Babyhuis.

ADVISEURS

Als adviseur wordt het bestuur bijgestaan door René Holl, terwijl Ellen Smit zorg draagt voor de secretariële ondersteuning.
Alle hiervoor genoemde personen zetten zich onbezoldigd in.

BELONINGSBELEID

De bestuurders zijn allen onbezoldigd en ontvangen uitsluitend op verzoek een onkostenvergoeding wegens gemaakte kosten.
Het personeel wordt beloond in overeenstemming met de CAO Jeugdzorg.


DOELSTELLING & FINANCIERING

In onze beleidsplan vindt u uitgebreide informatie over de stichting het Babyhuis. Hierna vindt u daarvan een korte beschrijving op hoofdlijnen.

In november 2013 heeft het Babyhuis zijn deuren geopend. Het Babyhuis wil er specifiek zijn voor die situaties waarin de moeders vooralsnog niet bij machte zijn hun kind de noodzakelijke verzorging en opvoeding te bieden, maar daartoe wel op relatief korte termijn in staat worden geacht. Dit dankzij een ondersteuningsaanbod, mede vorm gegeven door onze samenwerkingspartners. Het Babyhuis wil daarmee een alternatief vormen voor de reguliere praktijk waarin in dergelijke situaties veelal sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing) met als gevolg dat de band tussen moeder en kind verslechtert, zo niet wordt beëindigd.

Met dit alternatief wordt primair het behoud van de gezinsrelatie beoogd; secundair wordt ermee voorkomen dat kwetsbare ouder(s) met kinderbeschermingsmaatregelen worden geconfronteerd met alle mogelijke emotionele gevolgen van dien. Uitgaande van de eigen kracht van mensen en een omgeving die hen in staat stelt deze verder te ontwikkelen (de beoogde participatiemaatschappij), zetten wij ons in om die moeders/ouders in een vrijwillig kader alsnog “op de rails” te krijgen. Daarbij wordt uiteraard van haar/hen verwacht dat zij zich openstellen voor een traject dat leidt tot versterking van hun mogelijkheden; maar eveneens dat zij veelvuldig in het Babyhuis aanwezig zullen zijn, hun baby waar mogelijk verzorgen, zodat het hechtingsproces alle kansen krijgt. Streefdoel blijft immers dat moeders op afzienbare termijn zelfstandig met elkaar verder kunnen. De meeste plaatsingen zijn moeder en kind samen waarbij de moeder 24/7 met haar baby in het Babyhuis is.

Het Babyhuis biedt een tijdelijke interventie op hechtingsproblematiek en zijn geen langdurige verblijfslocatie. Het Babyhuis biedt ook mogelijkheden voor moeders waarvan hun kindje al onder toezicht staat. In samenwerking met de Jeugdbescherming krijgt moeder, onder persoonlijke voorwaarden, dan toch een kans om met haar kindje samen de toekomst in te gaan. Dit zijn de plaatsingen in het “gedwongen kader”.

Ter ondersteuning en bevordering van de kwaliteit en continuïteit van de begeleiding is een multidisciplinair team verbonden aan het Babyhuis. Binnen het team vindt de intake plaats en wordt een trajectplan opgesteld en geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Zo’n 25 vrijwilligsters, veelal met een relevante professionele achtergrond spelen bij de uitvoering daarvan een essentiële rol.

FINANCIEN

Stichting het Babyhuis is een stichting, die vanaf haar oprichting volledig afhankelijk was van giften en donaties van particulieren en bedrijven. Vanaf 2016 financiert de gemeente Drechtsteden het Babyhuis op basis van de Jeugdwet en de WMO. In 2018 volgde hierop ook de provincie Zeeland. Daarnaast zijn buiten regionale plaatsingen mogelijk indien de gemeente waar de moeder staat ingeschreven financieel vergoedt. Gemeenten uit het hele land hebben de weg ondertussen gevonden naar het Babyhuis, omdat er in hun eigen gemeente geen passend alternatief is en ook zij onnodige uithuisplaatsingen wensen te voorkomen.

30 december 2021 is Stichting het Babyhuis gesplitst, waardoor er drie nieuwe stichtingen zijn ontstaan. De bestaande vestigingen Dordrecht, Rijnmond en Leiden zijn in de nieuwe stichtingen ondergebracht. De nieuwe stichtingen heten: Stichting het Babyhuis Dordrecht, Stichting het Babyhuis Rijnmond en Stichting het Babyhuis Leiden. De splitsing heeft plaatsgevonden met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021, waarbij voor de nieuw ontstane stichtingen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een verlengd boekjaar te hanteren. Dit is dan ook de reden dat er geen jaarrekening 2021 van deze stichtingen wordt gepubliceerd. Hieronder vindt u de splitsingsakte.

JAARRAPPORT

https://het-babyhuis.nl/wp-content/uploads/2019/09/pdf-icon.jpg

ANBI STATUS

ANBI STATUS

SPLITSINGSAKTE

ANBI STATUS

BELEIDSPLAN

ANBI STATUS
babyhuis-eetkamer
quote-babyhuis
Ik heb een betaalde baan en mijn werk in het Babyhuis. Het laatste geeft me zoveel meer voldoening. Ik ga er blij naar toe en kom blij thuis omdat ik daadwerkelijk wat bijdraag.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.